Technické služby Kaplice spol. s r.o.
  
Výroba a rozvod tepla
[ Zpět - Energie ]


Správa domů města Kaplice s.r.o. měla do poloviny r. 2008 na základě nájemní smlouvy s městem Kaplice v pronájmu centrální výtopnu na spalování hnědého uhlí a zemního plynu, včetně parovodu a navazujících výměníkových stanic se všemi teplovody. V centrální kotelně jsou v současné době umístěny dva parní středotlaké kotle instalované v rocích 1982 a 1984,výrobce Tatra Kolín a jeden plynový parní kotel Danstoker z roku 1997. Celkový instalovaný tepelný výkon kotelny je 18,231 MW. Od července r. 2008 byl majetek v rámci navýšení základního jmění společnosti převeden do majetku společnosti.

Tepelná energie vyrobená na zdroji tepla je z tohoto distribuována pomocí parovodních rozvodů do třech výměníkových stanic, na které navazují teplovody. Dále navazují zařízení konečných spotřebitelů. Teplovodní rozvody jsou čtyřtrubkové a dvotrubkové.

První z uvedených systémů jsou provozovány na sídlišti „9.května“ a na sídlišti „Na vyhlídce“. Jedná se o systém, kdy je tepelná energie určená pro otop a teplá voda připravována centrálně ve výměníkové stanici a dále pomocí sekundárních rozvodů distribuována ke konečným spotřebitelům. V letech 1994 a 2000 byly na sídlišti „Na vyhlídce“ v rámci investice zrekonstruovány kompletní sekundární rozvody. Dále byla v roce 2006 kompletně zrekonstruována výměníková stanice „Na vyhlídce“. Pro sídliště „9.května“ je plánovaná obdobná investice, při které by mělo dojít ke kompletní výměně sekundárních rozvodů a technologie výměníkové stanice. Předběžně je tato rekonstrukce plánovaná na roky 2010 a 2011.

V rámci těchto investic dochází k ekonomičtějšímu využití a rozvodu tepelné energie.

V roce 2005 byly předávací místa konečných spotřebitelů na obou sídlištích osazena aktivním regulačním zařízením, které reguluje tlakovou diferenci na jednotlivých odběrných místech. Dále byla na základě zákonné povinnosti v letech 2007 a 2008 nainstalována na všechna odběrná místa zařízení umožňující měření dodávaného množství teplé vody do zařízení odběratele. K tomuto kroku jsme jako dodavatel teplé vody byli nuceni přistoupit z důvodu, kdy nedošlo ke shodě všech odběratelů na uzavřeném systému na jiném způsobu určování množství dodané teple vody do jednotlivých objektů.

Systém dvoutrubkový je provozován v lokalitě „Nové domovy“. Rozdíl oproti výše uvedenému způsobu je ten, že se teplá voda připravuje v místě spotřeby. Znamená to, že každé odběrné místo disponuje vlastní domovní předávací stanicí společně se zásobníkem teplé vody.

V současné době má SD s.r.o. uzavřené písemné kupní smlouvy o dodávce tepelné energie na všechna odběrná místa, což představuje cca. 64 kupních smluv.

Vzhledem k vývoji vstupních cen energií používaných pro výrobu tepelné energie je k výrobě tepelné energie od počátku roku 2009 používáno výhradně hnědé uhlí. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu, kdy již nákupní cena zemního plynu v roce 2008 dosáhla konečné prodejní ceny vyrobené tepelné energie z hnědého uhlí. Plynový kotel je současně ve studené záloze pro případ poruchy uhelných kotlů, či poruchy uhelného hospodářství.

Na výtopně je také provozována parní turbina na výrobu el. energie. Tato je provozována od r. 2002. Vyrobená el. energie je prvořadě použita pro vlastní spotřebu na výtopně a pouze přebytky jsou odprodány do distribuční sítě společnosti Eon. Výroba vlastní el. energie příznivě přispívá ke snižování konečné prodejní ceny tep. energie pro konečné spotřebitele.